Правила поведінки у закладі


Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 • якісні освітні послуги;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;

 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.


І. Загальні положення.

1. Здобувач освіти зобов’язаний сумлінно ставитися до навчання, виконувати завдання вчителя і опановувати матеріал у необхідному обсязі.

2. У випадку пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний обґрунтувати свою відсутність на уроках відповідними документами (довідкою з лікарні, пояснюючою запискою від батьків).

3. Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

4. Здобувачам освіти забороняється приносити до школи речі, не потрібні для занять.

5. Здобувачі освіти, які без поважної причини пропустили заняття в школі і не представили жодного пояснюючого документа, допускаються до занять лише з дозволу директора та його заступників.

6. Забороняється:

- під час занять і перерв покидати територію школи;

- запрошувати в школу під час навчального процесу сторонніх осіб для вирішення

особистих питань;

- палити;

- приносити і вживати насіння;

- їздити на території школи на мопедах і мотоциклах;

- грати в азартні ігри /ігрові карти, гра на гроші і т.п./;

7. Здобувачі освіти зобов’язанні бути присутніми на ранкових івентах. Якщо здобувач освіти відсутній на ранковому івенті, виховній годині або підсумках тижня – він автоматично записується у порушники.

8. Здобувачі освіти зобов’язанні дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, визначених інструкціями школи.

9. Здобувачі освіти повинні вітатись з всіма учителями, старшими людьми, гостями школи та ровесниками.

10. Здобувачі освіти зобов’язанні підтримувати чистоту і порядок на території школи, в міру необхідності прибирати закріплену територію.

11. Здобувачі освіти можуть користуватися мобільним телефоном лише під час перерв. На уроках телефон повинен бути переведений в безшумний режим та знаходитися в портфелі учня.

12. Єдині вимоги для здобувачів освіти обов’язкові для всіх учнів школи. У разі невиконання і порушення цих вимог учні чи їх батьки притягуються до відповідальності у відповідності із законодавством.

14. Усі рішення адміністрації школи, педагогічної ради й органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним здобувачем освіти.

ІІ. До початку занять.

1. Здобувачі освіти приходять до закладу за 15 хвилин до початку занять, чергові – за 20 хвилин.

2. При вході в заклад:

- на дверях необхідно пропустити керівниуів і молодших гуртківців;

- зняти головний убір;

- привітатися з пелагогами, іншими працівниками закладу і вихованцями.

3. До приходу вчителя здобувачі освіти готують все необхідне до заняття


ІІІ. На занятті

 1. Без дозволу курівника ніхто з здобувачів освіти не має право пересідати за інше робочеп місце.

 2. Здобувачі освіти, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише після того як вони постукали в двері, вибачилися і пояснили причину запізнення.

 3. Не тримати на робочому місці нічого зайвого.

 4. Розпочинати роботу за вказівкою вчителя.

 5. Мобільні телефони під час уроку повинні бути переведені в безшумний режим та лежати в портфелях.

ІV. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу.

 1. Кожен здобувач освіти зобов’язаний з’явитися до школи в чистому і охайному одязі.

 2. До школи здобувачі освіти приходять в одязі ділового або напівділового стилю.

 3. Зачіска повинна бути акуратною.

 4. Під час перебування в школі забороняється користуватися яскравими прикрасами. Вигляд учнів має бути природнім, тому забороняється яскравий макіяж.

 5. На уроки фізкультури учні повинні мати спортивну форму і взуття.

VI. Вимоги до мови учнів.

 1. Не дозволяється вживати брутальних і лайливих слів за будь-яких обставин в усній чи письмовій формі.

 2. Слідкуй за своєю мовою. Не вживай зайвих слів і виразів.

 3. Не вживай грубих виразів, кличок, прізвиськ.

 4. Звертаючись до кого-небудь з проханням не забувай сказати «будь ласка», за проявлену послугу – подякувати.